Μέτρηση διαρροής

Η ανίχνευση διαρροών στα συστήματα πεπιεσμένου αέρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης κόστους. Οι διαρροές στις γραμμές πεπιεσμένου αέρα δεν μπορούν μόνο να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια ενέργειας, αλλά μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απόδοση των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα. Επομένως, τα όργανα ανίχνευσης διαρροών είναι απαραίτητα εργαλεία για τον εντοπισμό, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την εξάλειψη των διαρροών.

Ένα θεμελιώδες εργαλείο για την ανίχνευση διαρροών είναι ο ανιχνευτής διαρροών υπερήχων. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί αισθητήρες υπερήχων για να ανιχνεύσει τους θορύβους υψηλής συχνότητας που προκαλούνται από διαρροές σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα. Εντοπίζοντας αυτούς τους θορύβους, οι ομάδες συντήρησης μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τη θέση της διαρροής. Η χρήση ανιχνευτών διαρροών υπερήχων επιτρέπει την ταχεία αντιμετώπιση των διαρροών, μειώνει την απώλεια ενέργειας και επομένως συμβάλλει στη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Στα παρακάτω συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών συνοψίζουμε ορισμένες από τις περιπτώσεις που μας απασχόλησαν στο παρελθόν και παρέχουμε πρώτες ενδείξεις για το ποιες συσκευές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων.