Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry
PRODUCTS/Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας/ Μετρητής ρεύματος CS PM 5110

Μετρητής ρεύματος CS PM 5110

Add to enquiry

Για εγκατάσταση σε πίνακα. Μετρά τάση, ρεύμα και υπολογίζει:

  • [Translate to Griechisch:] Active power [kW]
  • Apparent power [kVA]
  • Reactive power [kVar]
  • Active energy [kWh]
  • cos phi

Όλες οι τιμές μεταφέρονται ψηφιακά (Modbus) στο φορητό DS 500 / DS 400 όπου και καταγράφονται.

Add to enquiry

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL