Προϊόντα
εφαρμογές
Υπηρεσίες
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:
Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Θυγατρικές
ΠΕΛΑΤΕΣ
Πιστοποίητικό κατά DIN EN ISO 9001
Νέα:
DOWNLOADS
Κατάλογος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
Λογισμικό
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
gr
+49 (0)7705 978 99 0
info@cs-instruments.com
0
Für dieses Produkt gibt es noch Zubehör.
Zum Zubehör
Enquiry

Αισθητήρας διαφορικής πίεσης για τον έλεγχο της απόδοσης των φίλτρων

Ο προσιτός αισθητήρας διαφορικής πίεσης ελέγχει την απόδοση των φίλτρων πεπιεσμένου αέρα μετρώντας την διαφορά πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο του φίλτρου, ποσό άμεσα συσχετιζόμενο με το επίπεδο μόλυνσης των φίλτρων.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 10 και CS 16

για μετρήσεις 0...10 και 0...16 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 1% ή 0,5%.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 40

για μετρήσεις 0...40 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 1% ή 0,5%.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 1.6 absolute

για μετρήσεις 0...1.6 bar absolute με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5%.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 100

για μετρήσεις 0...100 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 250

για μετρήσεις 0...250 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

more

Κανονικός αισθητήρας πίεσης CS 400

για μετρήσεις από 0...400 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5 %.

more

Αισθητήρας πίεσης ακριβείας CS -1...+15

για μετρήσεις από -1...+15 bar με ακρίβεια πλήρους κλίμακας 0,5%.

more

Cookies that are essential for technical reasons are set on this webpage so we can provide users with our offers. A cookie that stores your current privacy settings is also set (selection cookie). With the exception of the selection cookie mentioned above, technically non-essential cookies and tracking mechanisms that enable us to provide you with a superior user experience and customised offers (marketing cookies and tracking mechanisms) are only used if you have given prior consent to such use. Please see our privacy policy for details in this regard.

Accept Decline
XS
SM
MD
LG
XL