Υπηρεσίες » Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης:

Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης

Για να έχετε μετρήσεις ακριβείας είναι απαραίτητη η σωστή βαθμονόμηση του οργάνου. Ανάλογα με τους κινδύνους που σχετίζονται με την μέτρηση, ή με το κόστος του μεταφερόμενου μέσου, μικρές αποκλίσεις στις μετρήσεις μπορεί να είναι σημαντικές και ζημιογόνες. Ο οίκος CS Instruments προσφέρει πιστοποιημένη βαθμονόμηση των αισθητήρων σας.

Στο εργαστήριο βαθμονόμησης, οι αισθητήρες σημείου δρόσου και ροής βαθμονομούνται σε βιομηχανικά πρότυπα. Οι αισθητήρες υψηλής ακρίβειας προσφέρουν ακρίβεια έως και 0.5% των τιμών. Το εύρος βαθμονόμησης των αισθητήρων ποικίλει από -80 έως 20° Ctd. Μπορούμε να σας προσφέρουμε ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Το πιστοποιημένο σημείο αναφοράς DKD – ή BAM – προσφέρει ακρίβεια έως 0.1 ° Ctd όσον αφορά το σημείο δρόσου. Αυτή η βαθμονόμηση προτιμάται από πολλές βιομηχανίες όπως αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροναυπηγική, και βιομηχανίες πετρελαίου.

Το πλεονέκτημα της βαθμονόμησης που προσφέρεται από τα εργαστήρια του οίκου CS Instruments βρίσκεται στην ψηφιακή μεταφορά δεδομένων. Έτσι μόνο ο αισθητήρας χρειάζεται να αφαιρεθεί από τις εγκαταστάσεις ενώ οι οθόνες / καταγραφικά / πίνακες ελέγχου μένουν στην θέση τους.

Για συνεχή αποτελέσματα ακριβείας, προτείνουμε να βαθμονομείτε τους αισθητήρες σας κάθε 12 μήνες. 

Φορητή βαθμονόμηση

Για την βαθμονόμηση στις εγκαταστάσεις σας, διαθέτουμε 3 σετ ελέγχου και ρύθμισης για τις τιμές αναφοράς της σχετικής υγρασίας. Επι προσθέτως μπορείτε να ζητήσετε ένα πιστοποιητικό ISO βαθμονόμησης ακριβείας στους -40 ή +3 ° Ctd.

  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 11.3% RH
  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 33% RH
  • Σετ ελέγχου και βαθμονόμησης 75.3% RH

Request GR

Ερώτηση

40 V. Georgiou Str.
152 33 HALANDRI
Greek
T: +30 210 6896515
E: info@pnoilab.gr 
www.cs-instruments.gr